OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování Vašich osobních údajů společností 2N

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. a její přidružené společnosti se zavazují chránit Vaše soukromí a používat Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásadami společnosti 2N o ochraně osobních údajů. V tomto oznámení se dozvíte, proč Vaše osobní shromažďujeme a jakým způsobem s nimi nakládáme.

Věnujte prosím několik minut přečtení níže uvedených informací, abyste pochopili, proč shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje.

Společností „2N“ a zájmeny „my“ nebo „naše“ v jakémkoli tvaru se v tomto Oznámení rozumí společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Toto Oznámení je k dispozici na internetových stránkách společnosti 2N.

OBSAH

1. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ?

a) Jste zaměstnancem nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou, která dodává produkty, řešení a/nebo služby společnosti 2N.

b) Jste zaměstnancem nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou, které společnost 2N dodává produkty, řešení a/nebo služby.

c) Jste zaměstnancem nebo jiným způsobem zastupujete společnost, která se účastní partnerského programu 2N (například 2N Technology Partner Program).

d) Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti 2N poskytli své kontaktní údaje, abyste získali obecné informace týkající se naší společnosti nebo jejích produktů, řešení a/nebo služeb, či potenciálních obchodních příležitostí atd. (například jste zaměstnanci společnosti 2N na veletrhu dali svou vizitku nebo jste zaslali požadavek prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách či jiného komunikačního kanálu).

e) Založili jste si účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo jste poskytli své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách či jiného komunikačního kanálu za účelem získání technické podpory, uplatnění reklamačních nároků (RMA), předprodejní konzultace, přístupu do Media Library, stahování softwaru či mobilní aplikace, nebo využívání dalších služeb společnosti 2N.

f) Jste uchazečem o zaměstnání a poskytl jste společnosti 2N své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách, e-mailu nebo portálu s nabídkami zaměstnání nebo jsme Vaše osobní údaje získali od agentury práce či jiné osoby, která je samostatným správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům.

g) Nepatříte do ani jedné z těchto kategorií fyzických osob, ale přesto jste zaměstnanec společnosti nebo ji zastupujete jiným způsobem nebo jste osoba samostatně výdělečně činná nebo jste subjekt, se kterým společnost 2N navázala kontakt (například návštěva v objektu 2N nebo novinář).

3. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

5. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?

anchor text [invisible]

1. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby, například Vaše jméno nebo e-mailové adresy či telefonní čísla, která se Vaší osoby týkají.

anchor text [invisible]

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ?

anchor text [invisible]

a) Jste zaměstnancem nebo jinak zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, která dodává produkty, řešení a/nebo služby společnosti 2N.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud Vám hradíme (případně nám hradíte) platbu za zboží či službu, mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti máme na základě partnerství a/nebo smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi/Vaší společností obchodní vztah.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli,  jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám/Vaší společnosti umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje a údaje o zaměstnání používáme k provádění, udržování a plnění závazků vyplývajících ze smlouvy mezi námi a Vámi/Vaší společností. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu potvrdit, udržovat v platnosti a spravovat smluvní vztah mezi námi a Vámi/Vaší společností.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (včetně prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám a/nebo Vaší společnosti jakékoli právní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména využívat naše služby (například pokud jste Vy a/nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely dodržování právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů v souvislosti s vedením sankčních seznamů fyzických a právnických osob a embarg, kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.

b) Jste zaměstnancem nebo jinak zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, které společnost 2N dodává produkty, řešení a/nebo služby.

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud Vám hradíme (případně nám hradíte) platbu za zboží či službu, mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti máme na základě partnerství a/nebo smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi/Vaší společností obchodní vztah.
Za účelem poskytování marketingových sdělení, pokud jste se k jejich zasílání přihlásili (včetně informací o nás, našich produktech, řešeních a službách, soutěžích a propagačních akcích). Ta mohou být sdílena elektronickými prostředky (například SMS, e-maily a online reklama) a poštou.  Toto použití, včetně shromažďování osobních údajů k tomu potřebných, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a prezentovat naše podnikání, produkty, řešení, služby, soutěže, akce a podobně a poskytovat Vám a/nebo Vaší společnosti relevantní nabídky produktů, řešení a služeb a jakékoli další informace o nás nebo produktech, které byste mohli vyhledávat nebo o kterých se domníváme, že by Vás a/nebo Vaši společnost mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití, včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů, nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli,  jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám/Vaší společnosti umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje a údaje o zaměstnání používáme k provádění, udržování a plnění závazků vyplývajících ze smlouvy mezi námi a Vámi/Vaší společností.  Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu potvrdit, udržovat v platnosti a spravovat smluvní vztah mezi námi a Vámi/Vaší společností.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (včetně prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám a/nebo Vaší společnosti jakékoli právní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména využívat naše služby (například pokud jste Vy a/nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití, včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely dodržování právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů v souvislosti s vedením sankčních seznamů fyzických a právnických osob a embarg, kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.

c) Jste zaměstnancem nebo jiným způsobem zastupujete společnost, která se účastní partnerského programu 2N (například 2N Technology Partner Program).

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud Vám hradíme (případně nám hradíte) platbu za zboží či službu, mezi něž patří 
  Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy 
  Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě 
  nebo bankovním účtu).
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti máme na základě smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi/Vaší společností obchodní vztah.
Poskytování marketingových sdělení souvisejících se smlouvou uzavřenou s Vámi/Vaší společností nebo na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, produktech, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou. Toto použití, včetně shromažďování osobních údajů k tomu potřebných, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a prezentovat naše podnikání, produkty, řešení, služby, soutěže, akce a podobně, a poskytovat Vám a/nebo Vaší společnosti relevantní nabídky produktů, řešení a služeb a jakékoli další informace o nás nebo produktech, které byste mohli vyhledávat nebo o kterých se domníváme, že by Vás a/nebo Vaši společnost mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití, včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů, nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli, jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám/Vaší společnosti umožnit se do ní zapojit.
Pokud máme s Vámi/Vaší společností uzavřenou partnerskou smlouvu, používáme Vaše kontaktní údaje a údaje o zaměstnání k uzavření a udržování této smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu potvrdit, udržovat v platnosti a spravovat smluvní vztah mezi námi a Vámi/Vaší společností.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (včetně prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám a/nebo Vaší společnosti jakékoli právní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména využívat naše služby (například pokud jste Vy a/nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely dodržování právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů v souvislosti s vedením sankčních seznamů fyzických a právnických osob a embarg, kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.
 

d) Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti 2N poskytli své kontaktní údaje, abyste získali obecné informace týkající se naší společnosti nebo jejích produktů, řešení a/nebo služeb, či potenciálních obchodních příležitostí atd. (například jste zaměstnanci společnosti 2N na veletrhu dali svou vizitku nebo jste zaslali požadavek prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách či jiných komunikačních kanálů). 

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Za účelem poskytování marketingových sdělení, pokud jste se k jejich zasílání přihlásili (včetně informací o nás, našich produktech, řešeních a službách, soutěžích a propagačních akcích). Tato oznámení mohou být sdílena elektronickými prostředky (například SMS, e-maily a online reklama) a poštou. Toto použití, včetně shromažďování osobních údajů k tomu potřebných, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a prezentovat naše podnikání, produkty, řešení, služby, soutěže, akce a podobně a poskytovat Vám a/nebo Vaší společnosti relevantní nabídky produktů, řešení a služeb a jakékoli další informace o nás nebo produktech, které byste mohli vyhledávat nebo o kterých se domníváme, že by Vás a/nebo Vaši společnost mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám/Vaší společnosti umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (včetně prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám a/nebo Vaší společnosti jakékoli právní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména užívat naše služby (například pokud jste Vy a/nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití, včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů, je nezbytné za účelem dodržování právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů v souvislosti s vedením sankčních seznamů fyzických a právnických osob a embarg, kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.

e) Založili jste si účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo jste poskytli své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách či jinak za účelem získání technické podpory, uplatnění reklamačních nároků (RMA), konzultace předcházející prodeji, přístupu do Media Library, stahování software či mobilní aplikace, nebo využívání dalších služeb společnosti 2N. 

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Systémové údaje: Údaje, které potřebujeme, abychom Vám mohli udělit přístup k našim různým produktům, řešením a službám dostupným on-line (například IP adresa a číslo portu).
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud nám hradíte platbu (např. poplatek za službu), mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Nastavení účtu: Údaje o Vašich preferencích a osobních informacích, které si nastavíte na svém účtu na internetových stránkách společnosti 2N (např. souhlas se zasíláním různých zpráv od naší společnosti nebo jeho odmítnutí).
 • Údaje o poloze *)
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí formulářů na internetových stránkách nebo jinak, či nahrávky hovorů s 2N technickou podporou.**)

*) Údaje o poloze/oprávnění. Vyžadováno v mobilních zařízeních využívajících aplikaci 2N Mobile Key (apod.). Důvod žádosti o tato oprávnění a způsob jejich použití se liší v závislosti na operačním systému zařízení a způsobu používání aplikace. 

Android: V systému Android 11 a nižších je vyžadováno oprávnění k poloze k použití skenování Bluetooth Low Energy, což je zásadní pro funkci některých aplikací, aby bylo možné zjistit, zda je poblíž kompatibilní čtečka 2N. Tyto 2N aplikace mohou také používat skenování Bluetooth Low Energy, aby bylo možné otevřít dveře, zatímco aplikace běží na pozadí, což umožňuje otevírání dveří bez nutnosti interakce s mobilním zařízením. V tomto případě jsou vyžadována oprávnění pro údaje o poloze běžící na pozadí.

iOS: K povolení geofencingu v aplikaci jsou nutná oprávnění k poloze. To umožňuje efektivnější využití baterie, protože aplikace je aktivní pouze tehdy, když zařízení vstoupí do monitorovaných oblastí, kde jsou umístěny čtečky 2N. 

V obou operačních systémech nepoužíváme určování polohy pro sledování uživatelů, neukládáme údaje o poloze uživatele centrálně ani tyto údaje s nikým nesdílíme. 

**) Služba My2N. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním služby My2N naleznete zde: https://my2n.com/legal/privacy-notice

 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Vytvoření a správa vašich účtů na našich internetových stránkách na základě informací, které jste nám poskytli při registraci, abychom Vám/Vaší společnosti mohli poskytovat různé služby. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi/Vaší společností v souvislosti s tím, jak používáte účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo služby dostupné prostřednictvím tohoto účtu, a to i pro účely zajištění, že naše produkty dostupné on-line používáte v souladu s příslušnými obchodními podmínkami pro jejich používání.

V rozsahu, v jakém používáte svůj účet na internetových stránkách společnosti 2N a služby dostupné prostřednictvím tohoto účtu jménem své společnosti nebo jako její zástupce, je toto použití, včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů, nezbytné pro náš oprávněný zájem plnit, udržovat v platnosti nebo spravovat smlouvu uzavřenou mezi námi a Vaší společností v souvislosti s používáním Vašeho účtu na internetových stránkách společnosti 2N a služeb dostupných prostřednictvím tohoto účtu Vaší společnosti, a to i pro účel zajištění, že Vaše společnost používá naše produkty dostupné on-line v souladu s příslušnými obchodními podmínkami pro jejich používání.
Udělení přístupu a možnosti používat naše různé produkty, řešení a služby dostupné on-line Vámi a/nebo Vaší společností (s výhradou obchodních podmínek vztahujících se na daný případ a v souladu s nimi). Patří mezi ně například technická podpora, konzultace předcházející prodeji, mediatéka, uplatnění reklamačního nároku (RMA), stahování softwaru nebo mobilní aplikace.
Monitorování toho, jak používáte různé naše produkty, řešení a služby dostupné on-line pro nezbytné administrativní účely.
Vaše kontaktní údaje, informace o zaměstnání, systémové údaje, fakturační údaje a informace o Vašem nastavení účtu používáme zejména k tomu, abychom s Vámi nebo Vaší společností uzavřeli smlouvu, k udržování této smlouvy v platnosti a k plnění povinností, které z ní vyplývají, v souvislosti s tím, že používáte účty na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo dostáváte příslušné služby. Toto použití ,včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli v souvislosti s tím, že používáte účty na internetových stránkách společnosti 2N a dostáváte služby.

V rozsahu, v jakém používáte svůj účet na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo dostáváte služby jménem své společnosti nebo jako její zástupce, je toto použití, včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů, nezbytné pro náš oprávněný zájem plnit, udržovat v platnosti nebo spravovat smlouvu uzavřenou mezi námi a Vaší společností v souvislosti s používáním Vašeho účtu na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo s dostáváním služeb.
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti máme na základě smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi a/nebo s Vaší společností obchodní vztah.
Poskytování marketingových sdělení na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, produktech, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například SMS, e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou. Toto použití, včetně shromažďování potřebných osobních údajů, je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat náš podnik, produkty, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom Vám a/nebo Vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky produktů, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo produktech, které byste mohli potřebovat nebo by Vás/Vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli, jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (včetně prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám a/nebo Vaší společnosti jakékoli právní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména využívat naše služby (například pokud jste Vy a/nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů v souvislosti s vedením sankčních seznamů fyzických a právnických osob a embarg, kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.

f) Jste uchazečem o zaměstnání a poskytl jste společnosti 2N své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách, e-mailu nebo portálu s nabídkami zaměstnání nebo jsme Vaše osobní údaje získali od agentury práce či jiné osoby, která je samostatným správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům. 

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Údaje o Vaší kvalifikaci, dovednostech, a pracovních zkušenostech.
 • Údaje o Vašem oprávnění k výkonu zaměstnání v České republice.
 • Údaje o Vašem pracovním psychologickém profilu (u vybraných pozic). 
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například v životopisu, průvodním dopisu nebo jinak.
 • Vaše osobní údaje můžeme také získat od třetích stran, například formou referencí od Vašich předchozích zaměstnavatelů. Tyto informace můžeme poptávat pouze v případě, že Vám byla z naší strany učiněna nabídka zaměstnání a pouze pokud jsme Vás o tomto postupu informovali.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Vaše osobní údaje potřebujeme za účelem náborového procesu a předsmluvního jednání o Vašem pracovněprávním vztahu. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů v rámci náborového procesu je oprávněný zájem 2N na posouzení a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání, a případně následné jednání vedoucí uzavření pracovněprávního vztahu s vhodným uchazečem. Osobní údaje uchováváme také pro případ soudního sporu.

V případě, že mezi Vámi a 2N nedojde k uzavření pracovněprávního vztahu, budeme Vaše údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení.

V případě psychodiagnostiky vybraných uchazečů o zaměstnání je psychologický profil uchován po dobu trvání výběrového řízení, následně dojde k jeho vymazání. 


V případě, že mezi Vámi a 2N dojde k uzavření pracovněprávního vztahu, stanou se Vaše osobní údaje součástí osobního spisu zaměstnance a obdržíte nové oznámení o zpracování Vašich osobních údajů.
V některých případech potřebujeme Vaše osobní údaje ke splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá zákon, například k ověření, zda jste oprávněn k výkonu zaměstnání v České republice.
V případě, že nebudete přijat na pozici, o kterou jste se ucházel, můžeme Vaše osobní údaje uchovat pro případnou budoucí nabídku práce na jinou pozici. Za tímto účelem můžeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že nám k tomu udělíte výslovný souhlas.

g) Nepatříte ani do jedné z těchto kategorií fyzických osob, ale přesto jste zaměstnanec společnosti nebo ji zastupujete jiným způsobem nebo jste osoba samostatně výdělečně činná nebo jste subjekt, se kterým společnost 2N navázala kontakt (například návštěva v objektu 2N nebo novinář).

anchor text [invisible]

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách, při návštěvě v objektu 2N nebo jinak. 
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám/Vaší společnosti máme na základě partnerství nebo smlouvy uzavřené s Vámi/Vaší společností. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi nebo s Vaší společností obchodní vztah.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití, včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů, nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi/Vaší společností uzavřeli, jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám/Vaší společnosti nabízenou činnost nebo Vám/Vaší společnosti umožnit se do ní zapojit.
Pro účel kontroly vstupu do našeho objektu, kam dobrovolně vstupujete za účelem návštěvy.*) Toto použití osobních údajů je nezbytné pro účel našeho oprávněného zájmu kontrolovat vstup osob do objektu.*)

*) Návštěvníci. Bližší informace o zpracování osobních údajů návštěvníků 2N v areálu Modřany naleznete zde: /cs_CZ/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-navstevniku-2n

3. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

anchor text [invisible]

2N neprodává Vaše osobní údaje. Společnost 2N však působí globálně a může Vaše osobní údaje v případě potřeby (avšak výhradně pro účely uvedené v tomto Oznámení) sdílet se členy svého koncernu a dalšími obchodními partnery.

Osobní údaje, na něž se vztahuje GDPR, mohou být předávány organizacím i v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Žádné Vaše osobní údaje nebudeme předávat organizacím v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (tzv. třetí země), aniž bychom zajistili odpovídající záruky ochrany Vašich osobních údajů, například existenci tzv. rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, použití tzv. standardních smluvních doložek (čas od času schválených Evropskou komisí) ve smlouvě mezi námi a příslušnou společností ve třetí zemi, která je příjemcem Vašich osobních údajů, nebo použití jiných zvláštních opatření v souladu s GDPR.

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

anchor text [invisible]

Vaše osobní údaje nebudeme používat déle než po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v tomto Oznámení. Poté Vaše osobní údaje vymažeme nebo provedeme jejich trvalou anonymizaci, není-li právními předpisy vyžadováno či povoleno tyto osobní údaje nebo některé z nich uchovávat.

5. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v tomto Oznámení je společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s., založená podle práva České republiky, IČO 26183960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6613. Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. odpovídá za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Sídlo společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se nachází na adrese Modřanská 621/72, 14301, Praha, Česká republika. Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší společnosti můžete kontaktovat na adrese dataprotection@2n.com.

Při používání některých služeb společnosti 2N nám můžete podle typu služby a v rámci ní poskytnout či umožnit přístup k určitému obsahu a tato služba pak může tento obsah zobrazovat, přičemž společnost 2N takový obsah nevlastní ani nekontroluje. Tyto údaje mohou zahrnovat například fotografie, videa či jiné informace o Vás a/nebo o dalších osobách, včetně jakýchkoli v nich obsažených osobních údajů, které jste poskytli v rámci používání dané služby (dále jen „Uživatelský obsah“). Pro účely tohoto Oznámení rozlišujeme Uživatelský obsah a osobní údaje, které shromažďujeme a používáme jako správce údajů v souladu s tímto Oznámením. Správcem Uživatelského obsahu jste vy, nikoli společnost 2N, která jej bude zpracovávat výhradně Vaším jménem v souladu s Vašimi pokyny a příslušnými právními předpisy.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?

anchor text [invisible]

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte několik níže uvedených práv. Společnost 2N si váží Vašeho soukromí a uznává důležitost ochrany Vašich osobních údajů a nikdy Vás nebude za uplatnění některého z těchto práv diskriminovat.

V některých případech si své osobní údaje, které jsou k dispozici po přihlášení k Vašemu online účtu 2N (přejděte do svého profilu), můžete sami ověřit a provést v nich opravy a doplnění. 

Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vymazání určitých častí Vašich osobních údajů nebo všech Vašich osobních údajů, právo požádat, abychom omezili používání Vašich osobních údajů nebo je přestali používat, a aby Vám byly Vaše osobní údaje znovu poskytnuty ve strukturovaném a přístupném formátu. 

Chcete-li uplatnit jakákoli z těchto práv, můžete své požadavky a dotazy zasílat osobě odpovědné za ochranu osobních údajů ve 2N na adresu dataprotection@2n.com nebo písemně v sídle společnosti na adrese Modřanská 621/72, Praha 4, 143 01 Česká republika. 

Upozorňujeme, že pokud nás požádáte o vymazání nebo omezení používání jakýchkoli Vašich osobních údajů, je možné, že nebudeme moci pokračovat ve správě Vašeho online účtu 2N a/nebo Vám poskytovat služby. 

Pokud jste udělili písemný souhlas se zpracováním, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete. Pokud bude Váš souhlas odvolán, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem, ke kterému jste souhlas udělili. 

Pokud jste nespokojeni se tím, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, dejte nám prosím vědět a my uděláme vše v našich silách, abychom Vaší stížnosti vyhověli. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a vždy se snažíme Vaše osobní údaje chránit a zabezpečit co možná nejlépe. Pokud se domníváte, že jsme tomuto závazku nedostáli, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České Republiky, nebo u jiného dozorového orgánu, který bude případně v budoucnu určen.

"Oznámení o ochraně osobních údajů" si můžete stáhnout zde:

Stáhnout